Zona bregore / Përkufizimi i vegjetacionit riparian: parimet dhe rekomandimet

Albanian translation of the report “Riparian zone / Riparian vegetation definition: principles and recommendations”

English version here