Παρόχθια Ζώνη / Παρόχθια Βλάστηση Ορισμοί: Αρχές και Κατευθύνσεις

Greek translation of the report “Riparian zone / Riparian vegetation definition: principles and recommendations”

English version here